Terms and conditions

Algemene voorwaarden Stagehuis / SGI International B.V.:

A. Algemene voorwaarden volgens de Kamer van Koophandel
 

Artikel 1.    Algemeen
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stagehuis, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.    Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2     Offertes en aanbiedingen
1.    Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2.   Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5.   Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3     Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1.    De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.    Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.    Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.    Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
5.    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
6.    Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8.    Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9.    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10.    Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 
11.    Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
        -    Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
        -    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet; 
        -    In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4     Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.    Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
       -    de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
       -    na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
       -    de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
       -    Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
       -    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 
2.    Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.    Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
5.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6.    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.    Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5    Overmacht
1.    Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 
3.    Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.    Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 6    Betaling en incassokosten
1.    Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.    Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.    Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.    Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.    Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.    Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7     Eigendomsvoorbehoud
1.    Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.    Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
3.    De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.    De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6.    Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8     Garanties, onderzoek en reclames
1.    De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
3.    De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4.    Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 
5.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
6.    Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 
7.    Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9    Aansprakelijkheid
1.    Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2.    Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.    Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
4.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
-    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
-    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden; 
-    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
5.    Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.    Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.    De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10    Verjaringstermijn
1.    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2.    Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11    Risico-overgang
1.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12    Vrijwaring
1.    De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2.    Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13    Intellectuele eigendom 
1.    Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14    Toepasselijk recht en geschillen
1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15    Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.    Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Stagehuis www.stagehuis.nl 
2.    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
3.    Wijzigingen, typefouten en eventuele veranderingen onder voorbehoud.

Specifieke voorwaarden Stagehuis

1. Tot drie maal toe wordt er gezocht naar een passende stage volgens jouw omschrijvingen, die aangeleverd worden bij het inschrijven. Als we na drie bedrijven te hebben gecommuniceerd naar de student nog geen match hebben dan wordt er geen plaatsing meer verricht.

2. Na het zoeken van de eerste stageplaats kan deze afgewezen worden en wordt er doorgezocht naar een tweede bedrijf voor de student. Bij het starten van het zoeken naar het tweede bedrijf zal het reeds betaalde bedrag van het stagepakket niet meer vergoed worden. Uitgaande dat de aangeboden stage voldeed aan de vooraf gestelde eisen.

3. Het zoeken van de stageplek gebeurt door onze collega’s in het buitenland en wordt gedaan op basis van de eisen van de opleiding en de betreffende richting/opleiding van de student. Eisen zijn bij te stellen door dit door te geven aan de betreffende contact persoon op locatie. Na het aanbieden van de stage kan men deze niet afwijzen op basis van eisen van de opleiding die niet bekend zijn gemaakt aan Stagehuis via schriftelijke communicatie.

4. Stagehuis heeft tot drie weken voordat de stage moet beginnen de tijd om een stageplaats aan te bieden aan de student. Hierna kan geld terug gevorderd worden onder art. 11 van deze specifieke voorwaarden.

5. Stagehuis stelt een minimum van 1 maand voor het vinden van de stage met een aanbod van maximaal 3 maanden voor aanvang van de stage. 

6.  Voor last-minute aanvragen, waarbij de procedure voor het zoeken van een stage wordt verkort tot <1 maand vanwege te late aanmelding of te late ontvangst van de aanbetaling, dan behoudt Stagehuis het recht om de borg/aanbetaling ten alle tijden in te houden als kosten voor het werk dat is verricht voor de student in deze last-minute periode. Bij een last-minute aanvraag zijn voorwaarden m.b.t. annulering zoals genoemd zijn onder art. 11 niet van toepassing.

7. Met het zoeken van de stage en het versturen van de gegevens van de klant, wordt pas aangevangen na het betalen van het eerste gedeelte van het stagepakket. 

8. Na het vinden van een geschikt stagebedrijf wordt er een stageovereenkomst opgesteld tussen bedrijf en student. 

9. Na het versturen van het stagecontract van de partner of het bedrijf of een melding hiervan aan de student, wordt de restfactuur voor de stageplaats opgemaakt en toegezonden.

10. Bij uitschrijving wordt het geld van de inschrijving (30% van het stagepakket) enkel geretourneerd indien er een geldige reden is voor uitschrijving. Administratiekosten zijn niet restitueerbaar. Geldige redenen zijn:

10.1 Annuleringen Australië:
       i. Het uitblijven van een stageplaats.
       ii. Afkeur van stageplaatsen door de opleiding op gronden die bij inschrijving kenbaar zijn gemaakt (bevestiging van de school benodigd).
       iii. Overlijden 1e en 2e graads familielid

10.2 Annuleringen Nieuw-Zeeland:
       i. Het uitblijven van een stageplaats.
       ii. Afkeur van stageplaatsen door de opleiding op gronden die bij inschrijving kenbaar zijn gemaakt (bevestiging van de school benodigd).       
       iii. Overlijden 1e en 2e graads familielid

10.3 Annuleringen Malta:
       i. Het uitblijven van een stageplaats.
       ii. Afkeur van stageplaatsen door de opleiding op gronden die bij inschrijving kenbaar zijn gemaakt (bevestiging van de school benodigd)
       iii. Overlijden 1e en 2e graads familielid

10.4 Annuleringen Canada:
       i. Het uitblijven van een stageplaats.
       ii. Overlijden 1e en 2e graads familielid

10.5 Annuleringen China:
       i. Het uitblijven van een stageplaats.
       ii. Afkeur van stageplaatsen door de opleiding op gronden die bij inschrijving kenbaar zijn gemaakt (bevestiging van de school benodigd).
       iii.Overlijden 1e en 2e graads familielid

10.6 Annuleringen Ierland:
      i. Het uitblijven van een stageplaats 
      ii. Afkeur van stageplaatsen door de opleiding op gronden die bij inschrijving kenbaar zijn gemaakt (bevestiging van de school benodigd.
      iii. Overlijden 1e en 2e graads familielid

10.7 Annuleringen Engeland:
       i. Het uitblijven van een stageplaats.
       ii. Afkeur van stageplaatsen door de opleiding op gronden die bij inschrijving kenbaar zijn gemaakt (bevestiging van de school benodigd).
       iii. Overlijden 1e en 2e graads familielid

11. Uitschrijving omdat men verandert van mening, studie of studiepunten niet behalen, tellen niet als geldige reden voor annulering.

12. Uitschrijven met geldige reden, zoals benoemd in art. 10 en 11 kan tot één maand voor aanvang van de aangegeven start datum van de stage, met uitzondering op het uitblijven van een stageplaats.

13. Stagehuis stelt samen met de student een deadline vast. Dit is de uiterlijkdatum waarvoor de stage door het stagebedrijf bevestigd moet worden. Tot en met deze datum heeft Stagehuis en de partner op locatie gelegenheid om een stageplek te vinden. De administratieve afhandeling van de stage en overige documenten kunnen na deze datum nog plaatsvinden en zijn niet van invloed op de gestelde deadline en vallen daar dus buiten.

14. Op het moment dat een ondertekend stagecontract naar de betreffende student verstuurd is of melding hiervan gemaakt is, heeft Stagehuis aan haar bemiddelingsverplichtingen voldaan en wordt deze service doorberekend aan de student. 

15. Mochten de betrokken partijen, m.u.v. Stagehuis, de verstrekte contactgegevens van potentiële stagebedrijven gebruiken voor eigen gewin, (door bijvoorbeeld buiten Stagehuis om afspraken te maken over een stage, of voor marketingdoeleinden, promotionele activiteiten en acquisitie) of deze gegevens verder delen met andere personen of organisaties, dan heeft Stagehuis het recht om hiervoor de kosten van een volledige stagebemiddeling & opgedane imagoschade met een minimum van € 1.000,- door te berekenen aan de klant. Dit impliceert o.a. dat gedurende je stage / afstuderen op locatie is acquisitie of recruiting van andere stagiaires niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming vanuit Stagehuis. 

16. Sommige diensten en services van Stagehuis vereisen de input vanuit de Student en/of de opleiding. Als dit niet of niet volledig gebeurt kan Stagehuis onmogelijk een optimale dienstverlening leveren.
Stagehuis kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of het niet volledig leveren van diensten, als blijkt dat dit niet mogelijk was door gebrek aan input vanuit de student. Als een dienst niet goed geleverd kan worden doordat deze input mist vanuit de student, geeft dit de student geen recht op korting of restitutie. Daarbij zullen de kosten voor de dienst of service in dergelijk geval gewoon in rekening worden gebracht.

17. De student is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een visum, huisvesting, verzekeringen en vliegticket. Stagehuis kan adviseren en helpt hierbij, maar heeft hierover geen verantwoordelijkheden of verplichtingen.

18. De student gaat akkoord met communicatie, facturering en automatische herinneringen per e-mail

19. De verantwoordelijkheid dat de facturatie per e-mail daadwerkelijk aan komt ligt bij de student, deze kan zich niet beroepen op mogelijke spam filters en/of geen geldig of juiste facturatie email adres en/of andere mogelijke oorzaken voor het niet aankomen van de factuur.

20. Op het moment dat er een stage / afstudeeropdracht /  accomodatie voor de student is gevonden en deze besluit te annuleren zonder geldige reden van opgaaf, (zie art. 10 en 11 geldige redenen) dan heeft Stagehuis het recht om naast de borg aanvullende kosten te rekenen voor de annulering en de uitgevoerde werkzaamheden, variërend van 150 euro, tot aan het volledige bedrag van het stagepakket als de stage geregeld is.

21. Op het moment van inschrijven behoudt Stagehuis het recht om bij annulering of foutieve informatie door de aanvrager, kosten door te berekenen naar de aanvrager 

22. Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld dat Stagehuis aansprakelijkheid dient te dragen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het betreffende onderdeel van de factuur waarbij de schade is geleden.

23. Ten alle tijden is de student zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en gezondheid dus houd er (a.u.b.) rekening mee dat je in een ander land bent en handel ook met respect naar het land en de mensen toe. Bij ongepast gedrag en misdragingen heeft Stagehuis het recht om in te grijpen en eventuele kosten hiervan te verhalen op de student.

24. De verstrekte informatie en adviezen vanuit Stagehuis gebeuren op basis van de best mogelijk en meest actuele kennis die Stagehuis op het moment van uitgeven heeft. Aangezien informatie of advies onderheven kan zijn aan input vanuit derde kan Stagehuis onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor fouten van welke aard die met deze adviezen samen gaan; daarnaast kan men aan deze adviezen ook geen rechten ontlenen.

25. Visum Canada: Voor het verkrijgen van een geldig visum is de student zelf verantwoordelijk. Het verkrijgen van het visum staat los van het stageproces bij Stagehuis. Indien de student geen visum krijgt toegewezen, geldt dit niet als geldige reden van annulering. Stagehuis behoudt op dat moment het recht om de kosten voor het stagepakket volledig in rekening te brengen. 

Specifieke voorwaarden Stagehuis; stage Amerika

Afnemen stagepakket & annulering programma
1. Het zoeken van een stage en het regelen daarvan staat los van de visa procedure. Het verkrijgen van het ene geeft dus geen garanties op het andere. 

2. Op het moment van aanbetaling van het stagepakket Amerika wordt er een aanvullende overeenkomst voorgelegd die betrekking heeft op specifieke J-1 visum gerelateerde zaken voor zover deze nog niet in deze voorwaarden zijn benoemd dit omdat de J-1 visa procedure onderheven is aan veranderingen vanuit de Amerikaanse overheid.

3. Daar de visa procedure voor betreft Amerika onderheven is aan invloeden van externe partijen zoals bijvoorbeeld de wetswijzigingen of politieke situatie in Amerika kan Stagehuis onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor het wel of niet verkrijgen van dit visa.
4. Het J-1 visa wordt gekoppeld aan je stagebedrijf in Amerika. Mocht het stagebedrijf gedurende de procedure of gedurende de de stage annuleren dan vervalt daarmee het visa.  In dergelijke situaties is Stagehuis uitgelosten van aansprakelijkheid daar wij in deze geen partij zijn en hier geen directe invloed op hebben.  In een dergelijke geval zal een compleet nieuwe procedure worden opgestart met daarbij dus ook de betreffende kosten.

5. De visumaanvraag wordt door Stagehuis ingedient daar het J-1 visa op basis van een sponsorship gaat. De input voor het visa aanvraag komt vanuit jou en de goedkeuring vanuit de amerikaanse overheid. Hierdoor is stagehuis enkel een doorgevende partij en kan daarmee niet aansprakelijk worden gehouden bij afkeuring  van het visa of bij fouten door verkeerde informatie. De toelating tot Amerika valt of staat met de Ameriaankse overheid en Stagehuis heeft daar dus geen invloed of verantwoording in.  Hiermee is Stagehuis niet aansprakelijk voor de afkeuring van het visum door de student, het stagebedrijf of het Amerikaans Consulaat.

6. Ten alle tijden ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig aankomen bij je bestemming en daarmee de start van je stage en ingang van het visa

7. In het geval dat een visum nog niet is ontvangen en het stagebedrijf annuleert te stage dan zal Stagehuis proberen een deel van de kosten betreffende de visumprocedure te retourneren; voor zover dit bedrag nog niet gebruikt is voor betaling van het consulaat en/of gemaakte kosten betreffende handelingen voor het verkrijgen van het visa. 

 

Stagehuis Nederland

Liniestraat 19
4816 BG, Breda
Tel: +31 (0)85 222 4144
E-mail: info@stagehuis.nl
 

Volg Stagehuis via:

  • FaceBook
  • Twitter
  • Google+
  • Skype
  • YouTube
  • Instagram
Brochure

Brochure

Alles eerst eens rustig nalezen? Bekijk onze brochure of vraag aan

Brochure bekijken

Agenda

  • 06-10-2022 Persoonlijke afsprakendag - Wil je meer weten over stages? Kom naar onze infosessie.